Akty prawne

  1. Kodeks Cywilny pdf
  2. Prawo Budowlane pdf
  3. Ustawa o własności lokali pdf
  4. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych pdf
  5. Ustawa o rachunkowości pdf
  6. Ustawa o gospodarce nieruchomościami pdf
  7. Ustawa o księgach wieczystych i hipotece pdf
  8. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej pdf
  9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie pdf
  10. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym pdf