Zakres usług

WIKDOM oferuje kompleksowe zarządzanie lub administrowanie nieruchomością w trzech obszarach:

Obsługa administracyjna

 • przechowywanie, uzupełnianie oraz zabezpieczenie dokumentacji nieruchomości;
 • prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali i ich właścicieli w nieruchomości wspólnej;
 • opracowowane, prowadzenie i aktualizacja książki obiektu oraz bieżącej dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej;
 • zbieranie ofert i przygotowywanie umów na dostawy mediów oraz na wykonywanie prac porządkowych i remontowo-konserwacyjnych; nadzór nad realizacją zawartych umów;
 • negocjowanie oraz przedkładanie propozycji zawarcia umowy dotyczącej ubezpieczenia budynków od ognia, zalania oraz innych następstw  i zdarzeń losowych, a także egzekwowanie roszczeń z tego tytułu na drodze pozasądowej;
 • organizowanie zebrań właścicieli nieruchomości wraz z przygotowywaniem projektów uchwał;
 • opracowanie aktów normatywnych (procedur, regulaminów i in.);
 • prowadzenie ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej;
 • udzielanie każdemu z właścicieli lokali informacji o rozliczeniach w zakresie dotyczącym indywidualnych lokali oraz w sprawach dotyczących administrowania nieruchomością wspólną;
 • stała współpraca z właścicielami oraz zarządem nieruchomości;
 • wykonywanie innych zadań powierzonych nam w ramach podpisanej umowy o zarządzanie lub administrowanie nieruchomością.

 

Obsługa księgowo-prawna

 • rozliczanie wykonania rocznego planu gospodarczego, w tym wyodrębnionego funduszu remontowego;
 • sporządzenie rocznego bilansu zgodnego z wymogami Urzędu Skarbowego;
 • analiza przychodów i kosztów oraz przekazanie informacji dla Zarządu;
 • ewidencja rozliczeń z tytułu opłat, rozliczanie mediów zgodnie z odczytami liczników i przyjętymi regulaminami;
 • przygotowanie i dostarczenie informacji o opłatach miesięcznych dla właścicieli nieruchomości;
 • comiesięczna analiza i windykacja zaległości z tytułu opłat na drodze postępowania przesądowego;
 • opłacanie podatków i innych opłat publiczno-prawnych;
 • dokonywanie rozliczeń finansowych Wspólnoty Mieszkaniowej poprzez rachunek bankowy na zasadach uzgodnionych z Zarządem.


Obsługa techniczna

 • nadzór nad terminowym przeprowadzaniem kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne;
 • dbanie o utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego nieruchomości wspólnej, w tym dokonywania konserwacji i bieżących napraw;
 • kontrola nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwacje instalacji technicznych w budynku;
 • nadzorowanie niezwłocznego usuwania skutków awarii urządzeń i innych zdarzeń losowych;
 • zapewnienie pośredniego wykonywania napraw głównych bądź napraw bieżących;
 • przygotowywanie rocznych i wieloletnich planów remontowo-modernizacyjnych;
 • monitorowanie stanu technicznego urządzeń i instalacji;
 • prowadzenie rejestru zdarzeń i dyspozycji napraw;
 • powiadamianie służb interwencyjnych i serwisów zewnętrznych;
 • opracowanie jednolitych procedur obsługi technicznej obiektu.


 
Oferta cenowa na zarządzanie lub administrowanie nieruchomością przygotowywana jest indywidualnie po zapoznaniu się z nieruchomością oraz oczekiwaniami jej właścicieli.

W tym celu zapraszamy do kontaktu.